, ,

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณา ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Undergraduate Research Matching Fund: URMF) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 28 March 2022

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง ผลการพิจารณา ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(Undergraduate Research Matching Fund: URMF) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ให้ผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรีฯ ส่งสัญญารับทุนโครงการละ 2 ชุด ภายในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ณ งานบริการการศึกษา ชั้น 2 (ห้องสมุดเดิม) อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับทุนฯ ในครั้งนี้

URMFภาคปลาย64


ดาวน์โหลดเอกสาร

  • ผลการพิจารณา ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ URMF ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

    ดาวน์โหลด
  • สัญญารับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

    ดาวน์โหลด