,

เลื่อนสอบ สอวน. 1/2564 เป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565

โพสเมื่อ 4 January 2022

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชา ชีววิทยา และ เคมี จากวันที่ 9 มกราคม 2565  เป็นวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565     โดยนักเรียนที่จะเข้าสอบ ต้องมีใบรายงานผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาด้วยวิธี ATK  ก่อนเข้าสอบ โดยจะต้องทำการตรวจภายในวันที่ 3 – 6 กุมภาพันธ์ 2565 

ทั้งนี้ นักเรียนที่สอบ 2 วิชา สามารถสำเนาเอกสารใบรายงานผลการตรวจ เพื่อใช้เป็นหลักฐานเข้าสอบในวิชาที่ 2 ได้ (โดยรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อให้ครบถ้วน)

อ้างอิงจาก มูลนิธิ สอวน. : https://www.posn.or.th/archives/3395