,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 27 December 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563