,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น ประเภท นักวิจัย ประจำปี 2565

โพสเมื่อ 24 December 2021

ขอแสดงความยินดีกับ

รองศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน
ผู้ทรงคุณวุฒิภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ได้รับรางวัล นิสิตเก่าดีเด่น ประเภท นักวิจัย ประจำปี 2565

จากสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมป์