,

ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัลประเภทที่ 3 “หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563”

โพสเมื่อ 20 December 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับหลักสูตรที่ได้รับรางวัลประเภทที่ 3 “หลักสูตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปีการศึกษา 2563” ในโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 15 ประจําปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพและเทคโนโลยี (นานาชาติ)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรชีวภาพ (นานาชาติ)


ดาวน์โหลดเอกสาร