,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 29 November 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชีวเคมี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563