,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. วิทชุกร ภู่ทอง ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 29 November 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทชุกร ภู่ทอง ภาควิชาฟิสิกส์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564