,

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสเมื่อ 15 November 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
จาก สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 6 ท่าน ได้แก่
1. ดร. คณิณ รุ่งวัฒนา ภาควิชาพฤกษศาสตร์
2. ดร. ธีรศานต์ เพียรพานิชย์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซทป
3. ดร.ภานุ พิมพ์วิริยะกุล ภาควิชาชีวเคมี
4. ดร.มงคล พงษ์สุชาติ ภาควิชาสัตววิทยา
5. ดร.สุนิสา อัคคะรัสมิโย ภาควิชาเคมี
6. ดร.อรรถพล รุจิราวรรณ ภาควิชาสัตววิทยา