ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

โพสเมื่อ 12 November 2021

การส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ในส่วนของรางวัลประเภทที่ 1-6 ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านร่วม ส่งผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมแนบไฟล์ผลงานวิจัยได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 นี้ จากนั้นคณะทำงานฝ่ายวิจัยจะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำ คณะวิทยาศาสตร์พิจารณา และประกาศผลให้ทราบต่อไป สามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมรับรางวัลได้ที่ URL: https://forms.gle/GMwm81fediDcgjYF9 โดยมีข้อแนะนำดังนี้
1) กรุณาศึกษารายละเอียดรางวัลทุกประเภทจากประกาศนโยบายรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 ได้ที่ URL: www.sci.ku.ac.th/sciaward
2) แบบฟอร์มออนไลน์นี้สำหรับผู้ที่ต้องการเสนอขอรับรางวัลประเภทที่ 1-5 เท่านั้น รางวัลประเภทที่ 6 คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาต่อไป
3) กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามประเภทรางวัลที่เสนอผลงานเข้าร่วม เพื่อประกอบการพิจารณารับรางวัล
4) การตั้งชื่อไฟล์ผลงาน ต้องระบุชื่อผู้เสนอขอและระบุตัวเลขตามลำดับผลงาน เช่น Somchai01
5) ผลงานวิจัยต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น และขนาดของไฟล์ผลงานไม่เกิน 100 MB ต่อ 1 ผลงาน
6) หลังจากกด Submit ส่งผลงาน สามารถตรวจสอบผลงานที่ส่งเรียบร้อยแล้วได้ทันทีที่ระบบออนไลน์โดยเลือก ดูการตอบกลับก่อนหน้า (Responses) และจะมีอีเมลตอบกลับยืนยันการส่งผลงานผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว
7) คณะวิทยาศาสตร์จะรับพิจารณาเฉพาะผลงานวิจัยที่เสนอผ่านระบบออนไลน์ และต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
8) ผู้ที่ไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลาสามารถเสนอขอรับรางวัลได้ในปีถัดไป โดยขึ้นกับประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก การดำเนินการ ประจำปีนั้น
9) การให้รางวัลจะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติเงินรางวัลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรางวัลทุกประเภทจะมอบในช่วงวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ของแต่ละปี
10) เพื่อความถูกต้อง และการยืนยันการส่งผลงานขอความกรุณา login เข้าระบบออนไลน์ด้วย e-mail ที่เป็น @ku.th หรือหากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถใช้ @ku.th ได้ อนุโลมให้ใช้เป็น @gmail.com เท่านั้น(หมายเหตุ บุคลากรทุกท่านของ มก. มีสิทธิ์ใช้งาน @ku.th โดยสามารถศึกษาข้อมูลการใช้งานได้ที่ บริการบัญชี KU-google: https://ocs.ku.ac.th/new/?page_id=2143 )

หากมีข้อสงสัย หรือขัดข้องประการใดสามารถติดต่อได้ที่ น.ส. พรทิพย์ บุญมหามงคล โทรภายใน 646155 e-mail: fsciptb@ku.ac.th หรือ นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ โทรภายใน 646121 e-mail: fscirpt@ku.ac.th