,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. มานิตย์ จิตรภักดี ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 25 October 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ จิตรภักดี ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564