,

5 พ.ย. 64 – โครงการฝึกอบรม Basic Linux และ High Performance Computing (HPC) เพื่อการใช้งาน SciKU Biodata Server รุ่นที่ 2

โพสเมื่อ 14 October 2021

ประชาสัมพันธ์โครงการกำหนดการ

คณะกรรมการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม Basic Linux และ High Performance Computing (HPC) เพื่อการใช้งาน SciKU Biodata Server รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนิสิต สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และเก็บข้อมูลทางชึวภาพ ข้อมูลโอมิกส์ และชีวสารสนเทศ รวมถึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำวิจัยให้มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลนั้น เนื่องด้วยการเข้าใช้งาน SciKU Biodata Server ของคณะวิทยาศาสตร์นั้น ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในคำสั่งเบื้องต้น และสามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Basic Linux และ High Performance Computing (HPC)

วิทยากรภาคบรรยายและปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
1. รศ.ดร.จิรโรจน์ ต. เทียนประเสริฐ
2. ผศ. ดร. ภัสสร วรรณพินิจ

ผู้ช่วยวิทยากรปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
นายปรีชา ปทุมเจริญผล นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (นานาชาติ)

ในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์

จึงขอเรียนเชิญภาควิชา/หน่วยงานส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม โดยลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ทางเว็บไซต์: https://bit.ly/3uSReI7 หรือ Scan QR Code

 

ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องใช้ email@ku.th ในการลงทะเบียนเท่านั้น และโปรดลงทะเบียนภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

 

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นางสาวสุชิรา  โรจนกุศล โทรภายใน 646182 E-mail: suchira.r@ku.th