,

ขั้นตอนส่งคำร้องร้องออนไลน์สำหรับนิสิตคณะวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ 8 October 2021

เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนิสิตที่มีความประสงค์ขอยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์

1.ดาวโหลดแบบฟอร์มคำร้องได้ที่ลิงค์ https://bit.ly/39x1iKO
2. นิสิตเขียนหรือพิมพ์ คำร้องฯ แสกนคำร้อง หรือ บันทึกคำร้องเป็นไฟล์ แบบ PDF
3. ส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาลงนามเห็นชอบ โดยสามารถค้นหาอีเมลของอาจารย์ได้ที่ลิงค์ shorturl.asia/npv2c
* กรณีที่ไม่สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ นิสิตสามารถติดต่อหัวหน้าภาควิชาแทน *
4. นิสิตส่งคำร้องมายังงานบริการการศึกษาอาคารทวีฯ ชั้น 1 หรือ ส่งคำร้องมาที่อีเมล sci-edu@ku.th เพื่อเสนอคณบดีอนุมัติ
5. งานบริการการศึกษาจะส่งคำร้องที่ได้รับการอนุมัติจากคณบดีคืน นิสิตผ่านอีเมลเพื่อให้นิสิตดำเนินการส่งสำนักบริหารการศึกษาต่อไป
6. นิสิตได้รับคำร้องอนุมัติแล้ว ต้องดำเนินการส่งคำร้องฯ แบบออนไลน์ไปยังสำนักบริหารการศึกษาด้วยตัวเอง ผ่านลิงค์ shorturl.asia/RzCnu

ช่องทางในการติดต่อ งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
1. หน้า Facebook งานบริการการศึกษา Sci KU https://www.facebook.com/sisc.sci.ku.ac.th
2. อีเมล sci-edu@ku.th
3. หมายเลขโทรศัพท์ 02-562-5555 ต่อ 646141-5