,

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โพสเมื่อ 16 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ มก. จำนวน 15 ท่าน
ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
1. นายกฤษฎา บุณยสมิต เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
2. นายกฤษณะ สาคริก เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
3. นายเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4. พลเอกชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5. นายดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
6. นางนภาวรรณ นพรัตน์นราภรณ์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
7. นายพีรเดช ทองอำไพ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
8. นายพีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
9. นายยืน ภู่วรวรรณ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
10. พลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
11. นายสนิท อักษรแก้ว เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
12. นายสมพร อิศวิลานนท์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายโสภณ ภูเก้าล้วน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ