,

ขอแสดงความยินดีกับ นายอมรเทพ กิ่งแก้ว นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 14 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอมรเทพ กิ่งแก้ว นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาชีววิทยา นิสิตในความดูแลของ รศ.ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563