,

ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปัญญารัตน์ เหลือจันทร์ นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาชีวเคมี ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 14 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปัญญารัตน์ เหลือจันทร์ นิสิตปริญญาโทสาขาวิชาชีวเคมี นิสิตในความดูแลของ ผศ.ดร.ชมดาว สินธุวณิชย์ ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563