,

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิชิต วิรุณพันธ์ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาสัตววิทยา ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 14 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พิชิต วิรุณพันธ์ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาสัตววิทยา นิสิตในความดูแลของ รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ชมเชย ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563