,

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาพันธุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 14 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วรพงศ์ สิงห์ชาติ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาพันธุศาสตร์ นิสิตในความดูแลของ รศ.ดร.ครศร ศรีกุลนาถ ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563