,

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันชัย ดีเลิศ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 14 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วันชัย ดีเลิศ นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาเคมี นิสิตในความดูแลของ ผศ.ดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร ที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปีการศึกษา 2563