,

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โพสเมื่อ 2 September 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 1ครั้งที่ 2

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา ของประเทศไทย (Reinventing Universiy Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

  ผู้รับทุน กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยชั้นสูงในต่างประเทศ (Outbound Exchange) กิจกรรมที่ 2.1 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับอาจารย์ต่างชาติ (Visiting Professor) กิจกรรมที่ 2.2 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับอาจารย์ต่างชาติ (Collaborating Professor) กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (International Seminar of Conference)
1. รศ.ดร.เกียรติทวี  ชูวงศ์โกมล * *
2. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสนบุญเรือง * *
3. รศ.ดร.ครศร  ศรีกุลนาถ * * *
4. รศ.ดร.เฉลิมพล  สุวรรณภักดี *
5. รศ.ดร.ชัชวาล  วงศ์ชูสุข *
6. ผศ.ดร.ณัฎฐา  เสนีวาส * *
7. รศ.ดร.วสกร  บัลลังก์โพธิ์ * *
8. รศ.ดร.ศุภชัย  วุฒิพงศ์ชัยกิจ * *
9. ผศ.ดร.เอกพันธ์  ไกรจักร์ *
10. รศ.ดร.วรรณวิภา  วงศ์แสงนาค   * *
11. รศ.ดร.กรรณิการ์  ดวงมาลย์   *
12. ดร.กรอร  วงษ์กำแหง   *
13. รศ.ดร.ชัชวาล  จันทราสุริยารัตน์   *
14. ผศ.ดร.ธีรศักดิ์  เอโกบล   *
15. รศ.ดร.ประภาศิริ  พงษ์ประยูร   *
16. รศ.ดร.พินทุ์สุดา  วีรพัฒน์   *
17. รศ.ดร.วัชริยา  ภูรีวิโรจน์กุล   *
18. ผศ.ดร.อัญชลี  เอาผล   *
19. ผศ.ดร.วีรศักดิ์  สมิทธิพงศ์   *
20. รศ.ดร.ราตรี  วงศ์ปัญญา   *
21. รศ.ดร.อรินทิพย์  ธรรมชัยพิเนต   *

รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละทุน

RUS-1

ประกาศผลการคัดเลือกโครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านการเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต ภายใต้แผนงานโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา ของประเทศไทย (Reinventing Universiy Program) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

  ผู้รับทุน กิจกรรมที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยชั้นสูงในต่างประเทศ (Outbound Exchange) กิจกรรมที่ 2.1 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับอาจารย์ต่างชาติ (Visiting Professor) กิจกรรมที่ 2.2 โครงการส่งเสริมผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติร่วมกับอาจารย์ต่างชาติ (Collaborating Professor) กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ (International Seminar of Conference)
1. ดร.ฉัตรเฉลิม  เกษเวชสุริยา *
2. รศ.ดร.ชัชวาล  จันทราสุริยารัตน์ *
3. ดร.พรสวรรค์  สุทธินนท์ *
4.  รศ.ดร.สุดสวาสดิ์  ดวงศรีไสย์ *
5. ดร.วราภรณ์  เอื้อวิริยานุกูล *
6.  ดร.อัษฏะวรรณ  อร่ามรักษ์ *
7. รศ.ดร.เฉลิมพล  สุวรรณภักดี   *
8.  รศ.ดร.ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย   *
9. ผศ.ดร.ชมดาว  สินธุวณิชย์   *
10. ดร.นภชนก (มงคลธำรงกุล) สเวนสัน   *
11. รศ.ดร.ศศิมนัส  อุณจักร์   *
11. รศ.ดร.ศิริกาญจนา  ทองมี   *
12. รศ.ดร.ศุภชัย  วุฒิพงศ์ชัยกิจ   *
13. ศ.ดร.สุภา  หารหนองบัว   *
14. รศ.ดร.อรินทิพย์  ธรรมชัยพิเนต   *

รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละทุน

RUS-2

ดาวน์โหลดเอกสาร