แบบขออนุมัติเข้าทำโครงงาน/ปฏิบัติการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรค covid-19 สำหรับนิสิต นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย และบุคคลภายนอก

โพสเมื่อ 30 August 2021

แบบขออนุมัติเข้าทำโครงงาน/ปฏิบัติการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
https://forms.gle/MW1Ni1o93WbahMHb9
แบบขออนุมัติเข้าทำปฏิบัติการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 สำหรับนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และนักวิจัยหลังปริญญาเอก
https://forms.gle/EJzcaauNmLGrDrJp8
แบบขออนุมัติเข้ารับคำปรึกษา/ทำปฏิบัติการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 สำหรับบุคคลภายนอก
https://forms.gle/6ug94EWCBnvBbmg4A
แบบฟอร์มขออนุมัติขยายเวลาเข้าทำปฏิบัติการวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของ COVID-19
https://forms.gle/xCQSn1ZWtjThuzZs5