,

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ เปิดรับนิสิต (ภาคปกติ) ภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

โพสเมื่อ 26 July 2021

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์ เปิดรับนิสิต (ภาคปกติ) ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://www.grad.ku.ac.th