,

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสสร พงษ์ศักดิ์ นิสิตระดับปริญญาโท ที่ได้รับรางวัล The Best Poster Presentation Award Session: Biomedical Polymers

โพสเมื่อ 7 July 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนภัสสร พงษ์ศักดิ์ นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาการวัสดุนาโน ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล
The Best Poster Presentation Award Session: Biomedical Polymers เรื่อง “Radiation induced green preparation of poly(vinyl alcohol)-carboxyl methyl cellulose hydrogels for povidone-iodine entrapment towards biomedical applications” ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 11th International Polymer Conference of Thailand เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 จัดโดยสมาคมพอลิเมอร์แห่งประเทศไทย