,

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร (ทุนขาดแคลน) ปี 2564 ภาคต้น

โพสเมื่อ 1 July 2021

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร (ทุนขาดแคลน) ปี 2564 ภาคต้น จำนวน 30 ทุน ทุนละไม่เกิน 4,000 บาท จำนวน 12 เดือน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2- 23 กรกฎาคม 2564

ประกาศโปสเตอร์1. Download ใบสมัครขอรับทุน2. ลิงค์ส่งหลักฐาน

** เพิ่มเติม
*** หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว ขอให้นิสิตแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐของผู้ที่รับรอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อ