,

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร (ทุนขาดแคลน) ปี 2564 ภาคปลาย

โพสเมื่อ 29 November 2021

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัคร (ทุนขาดแคลน) ปี 2564 ภาคปลาย จำนวน 50 ทุน ทุนละไม่เกิน 4,000 บาท จำนวน 4 เดือน

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2564

ประกาศโปสเตอร์1. Download ใบสมัครขอรับทุน2. ลิงค์ส่งหลักฐาน

** เพิ่มเติม
*** หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว ขอให้นิสิตแนบสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐของผู้ที่รับรอง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อ