PMS ของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าภาควิชา

โพสเมื่อ 15 June 2021

1. ตำแหน่งรองคณบดี
ตัวเลือก KPIs สำหรับรองคณบดี
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับรองคณบดี  (PMSCKU1)
แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน

คำแนะนำเพิ่มเติม: เลือกตัวชี้วัดจากไฟล์ตัวเลือก KPIs กรอกลงในไฟล์แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน
ตามสัดส่วนงานอาจารย์ 50% งานบริหาร 50%

2. ตำแหน่งผู้ช่วยคณบดี

ตัวเลือก KPIs สำหรับผู้ช่วยคณบดี
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์เต็มเวลา (PMSCKU3)
แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน

คำแนะนำเพิ่มเติม: เลือกตัวชี้วัดจากไฟล์ตัวเลือก KPIs กรอกลงในไฟล์แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน
ตามสัดส่วนงานอาจารย์ 75% งานบริหาร 25%

3. ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา

ตัวเลือก KPIs สำหรับหัวหน้าภาควิชา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้าภาควิชา (PMSCKU1)
แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน
สรุปประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาควิชา

คำแนะนำเพิ่มเติม: เลือกตัวชี้วัดจากไฟล์ตัวเลือก KPIs กรอกลงในไฟล์แบบฟอร์มใบมอบหมายงาน
ตามสัดส่วนงานอาจารย์ 30%-50%  งานบริหาร 50%-70%


ดาวน์โหลดเอกสาร