,

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

โพสเมื่อ 2 June 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์ สังกัด ภาควิชาเคมี ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2563