,

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

โพสเมื่อ 10 April 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเกียรติบัตร จากมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในพิธีมอบรางวัลและเงินทุนช่วยเหลือการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 และ 27 จาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. ผศ.ดร. อนงค์ภัทร สุทธางคกูล ภาควิชาพันธุศาสตร์ ได้รับทุนสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จำนวน 20,000 บาท จากโครงการวิจัย เรื่อง “การแก้ไขยีนในกล้วยไม้หวายด้วยระบบคริสเปอร์แคสเพื่อเพิ่มความทนทานต่อน้ำเค็ม”

2. ผศ.ดร. พงศ์เทพ ประจงทัศน์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ ได้รับทุนสาขาฟิสิกส์ จำนวน 165,000 บาท จากโครงการวิจัย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ โดยการใช้วัสดุเพอรอฟสไกต์สองมิติที่มีการนำไฟฟ้าสูงเป็นสารดูดกลืนแสง”

ที่มาข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://pr.ku.ac.th