,

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

โพสเมื่อ 4 March 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ ได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564

ศาสตราจารย์ ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ