,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร. วรรณวิภา  วงศ์แสงนาค

โพสเมื่อ 3 March 2021

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับอนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รศ.ดร. วรรณวิภา  วงศ์แสงนาค ภาควิชาสัตววิทยา   ได้รับอนุมัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563