ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 55 ปี

โพสเมื่อ 17 March 2021

ตามที่ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนานิสิต คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี เชิญชวนนิสิต และ ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมส่งผลงานการออกแบบ โดยตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ทันสมัย มีเอกลักษณ์ จดจำง่าย สะท้อน และสื่อสารความหมายของคณะวิทยาศาสตร์  ได้ดี และโดยสามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ได้จริง สําหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข่าวสาร และกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ผ่านช่องทางการสื่อสารทุกประเภท ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบต่อไป

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์  ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณารางวัล  ได้แก่

นายศุภวิชญ์   เรืองเดช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ   รางวัลชนะเลิศอันดับ  1  เงินรางวัล 4,000 บาท

และผลประกาศรางวัลอื่น ๆ ตามลำดับ ดังนี้

ชื่อ – นามสกุล สาขาวิชา ผลงาน เงินรางวัล
นางสาวพิมพิศา   ต้อยแก้ว ฟิสิกส์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3,000
นายนครินทร์  ฉันทะโส ฟิสิกส์ รางวัลชมเชย 1,000
นางสาวปาณิสรา  อินทรขันตี เคมีบูรณาการ นานาชาติ รางวัลชมเชย 1,000
นางสาวพิชญากาญจน์  ตาลลาภ เคมี รางวัลชมเชย 1,000

สามารถ Download Logo เพื่อใช้งานได้ที่ : http://bit.ly/2ZfAhc3