,

นโยบายคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 10 December 2020

ตามที่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  ได้มีนโยบายส่งเสริมด้านวิชาการ นั้น        ในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์นโยบายคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 นโยบาย โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ

หมดเขตรับสมัคร

ลิงค์นโยบาย

1.    นโยบายทุนเพื่อการฝึกทักษะด้านการช่วยงานสอนประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

17 ธันวาคม 2563

https://www.sci.ku.ac.th/web2019/wp-content/uploads/2020/12/TA-1012263.pdf

2.    นโยบายทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยgกษตรศาสตร์ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

21 มกราคม 2564

https://www.sci.ku.ac.th/web2019/wp-content/uploads/2020/12/Graduate-10122563.pdf

3.    นโยบายส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน  ประจำภาคปลาย  ปีการศึกษา 2563

22 มกราคม 2564

https://www.sci.ku.ac.th/web2019/wp-content/uploads/2020/12/CAR-10122563.pdf