,

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2564

โพสเมื่อ 7 December 2020

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รางวัลการวิจัยแห่งชาติ  ประจำปีงบประมาณ 2564 ในสาขาต่างๆ ได้แก่ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์   โดยมีผู้ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้

รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2564 

รางวัลระดับดี  จำนวน 2 รางวัล ได้แก่

      1. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

รศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสนบุญเรือง และ ดร.ฤทธี  มีสัตย์                          ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป

           ในผลงานวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้สารประกอบแรร์เอิร์ธออกไซด์เป็นสารตัวเติมในวัสดุเชิงประกอบพอลิเมอร์สำหรับลดทอนและกำบังอนุภาคนิวตรอน”

      2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.พงษ์เทพ ประจงทัศน์ ผศ.ดร.เดชา เดชตรัยรัตน์                      ภาควิชาวัสดุศาสตร์
ศ.ดร.สุภา  หารหนองบัว                                                                        ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.ณัฐพร  ฉัตรแถม                                                                         ภาควิชาฟิสิกส์

ในผลงานวิจัยเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรอฟสไกต์ที่เตรียมด้วยเทคนิคการพิมพ์ภายใต้บรรยากาศที่มีความชื้นสูง โดยการใช้เยื่อเลือกผ่านอิเล็กโทรสปันพอลิเมอร์เป็นวัสดุต้านทานความชื้น”

รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2564

รางวัลระดับดี  จำนวน 1 รางวัล ได้แก่

      1. กลุ่มสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

ดร.สันติ สาระพล นิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาพฤกษศาสตร์

ผลงานวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความหลากหลายและศักยภาพการผลิตสารกลุ่มแคโรทีนอยด์ของสาหร่ายสีเขียวบนบก สกุล Trentepohlia ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว”

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก : ผศ.ดร.ณัฎฐา  เสนีวาส