PMS บุคลากรสายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์

โพสเมื่อ 25 August 2020

สำหรับบุคลากรสายอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบ ใบมอบหมายงานสำหรับบุคลากรสายอาจารย์สำหรับคณะวิทยาศาสตร์  โดยมีข้อกำหนดกลางร่วมกัน ตามเอกสารแนบ

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์จึงใคร่ขอให้หัวหน้าภาควิชาแจ้งให้บุคลากรสายอาจารย์ในภาควิชาทราบโดยทั่วกัน และสามารถศึกษาคำชี้แจงและใบมอบหมายงานได้ที่หน้าเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

(รองศาสตราจารย์ ดร. อภิสิฏฐ์  ศงสะเสน)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์