,

กำหนดการนัดหมายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563

โพสเมื่อ 6 October 2020

แจ้งสถานที่รายงานตัววันซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563  เวลา 12.30  ณ ศูนย์เรียนรวม 3

กลุ่มที่ 1 ห้อง 301 ชั้น 3
กลุ่มที่ 2 ห้อง 302 ชั้น 3
กลุ่มที่ 3 ห้อง 304 ชั้น 3
กลุ่มที่ 4 ห้อง 303 ชั้น 3
กลุ่มที่ 5 ห้อง 201/202 ชั้น 2
กลุ่มที่ 6 ห้อง 206 ชั้น 2

ขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตทุกคนกรอกข้อมูลสุขภาพ ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปยังจุดนัดหมายในวันซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามรายละเอียดใน URL หรือ QRcode

https://forms.gle/3qPQinQXZuME13uGA

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 สำหรับ บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนเขาร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี พ.ศ. 2563 (COVID-19 Self-Screening Form of Kasetsart University Graduate Before Atteding to the 2020 Commencement Ceremony
:: สำหรับ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (เฉพาะที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563)

ที่ประสงค์จะถ่ายภาพหมู่ ให้มารายงานตัว ณ งานบริการการศึกษา ชั้น 1  อาคารทวี ญาณสุคนธ์
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 16.00 น.
โดยแต่งกายตามประกาศมหาวิทยาลัย

สำหรับผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ปฏิบัติตามนัดหมายของฝ่ายฝึกซ้อมฯ

:: คณะวิทยาศาสตร์ :: กำหนดการนัดหมายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2563
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 วันซ้อมย่อย

………เวลา 6.30 น.  – บัณฑิตรายงานตัวตามสถานที่กำหนด
………………………– ส่งใบยืนยันการขึ้นทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร
………เวลา 11.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
………เวลา 12.45 น. รายงานตัว ณ ชั้นล่าง อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ (ฝั่งห้องน้ำ ใต้อาคารจักรพันธ์) เพื่อรับการประเมิน

ทั้งนี้ เวลาเสร็จกิจกรรม ขึ้นกับการผ่านการประเมินจากส่วนกลางฯ

หมายเหตุวันซ้อมย่อย*** เนื่องจากมีการเดินฝึกซ้อมตลอดวัน บัณฑิตหญิง (หากทำได้) ให้นำรองเท้า มา 2 คู่ คือ คู่ที่จะใส่ในวันพิธี และ รองเท้าคู่สุภาพที่ใส่เป็นประจำ (ไม่กัด)

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 วันซ้อมใหญ่

…………………………– รายงานตัวเข้ารับการฝึกซ้อม

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563

…………………………วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นัดหมายตามประกาศมหาวิทยาลัย

 การแต่งกาย ผู้เข้าฝึกซ้อมทุกคนแต่งกายชุดพิธีการ 

:: ประกาศสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2563 ::

ประกาศสถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2563
วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 เวลา 6.30 น.
บัณฑิตต้องจำ ลำดับเข้ารับ (1XXXX) / กลุ่มย่อย (X-Y) ก่อนรายงานตัวตามสถานที่กำหนด

ทั้งนี้ บัณฑิตที่ยื่นคำร้องขอเลื่อนซ้อมย่อยฯ
เนื่องจากติดสอบ ก.พ. ขอให้ติดตามรายละเอียดใน ไลน์กลุ่ม “ซ้อมรับปริญญา ชดเชย วท.”

:: สถานที่รายงานตัวฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะวิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ.2563 ::
กรณี การขอเลื่อนซ้อมย่อยฯ (สอบ ก.พ. วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2563 )

ขั้นตอนยื่นคำร้องขอชดเชยการซ้อมย่อยรับปริญญา คณะวิทยาศาสตร์ ภายในวันที่ 3 กันยายน 2563

1. ให้ยื่นคำร้องทั่วไป (download ได้ที่ webคณะ)
ลงนามรับรองโดยอาจารย์ที่ปรึกษา / หัวหน้าภาค พร้อมหลักฐานการยื่นคำร้อง เช่น ใบสมัครสอบ / ประกาศรายชื่อ / วิชาที่สอบ / วัน-เวลาสอบ

2. ให้นิสิตมาซ้อมย่อย ชดเชย ในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดจะแจ้งต่อไป)

3. ให้ Add กลุ่มไลน์  “ซ้อมรับปริญญา ชดเชย วท.” ตามลิงค์ https://line.me/R/ti/g/0djlgIs0Or

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์

  • ลำดับและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
    วันที่  12 ตุลาคม  |  วันที่  13 ตุลาคม   |  วันที่  14 ตุลาคม   |   วันที่  15 ตุลาคม   และ  วันที่  16 ตุลาคม 2563
  • ข้อปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   และคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับ ฯ คลิก 
  • สำหรับประกาศ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและมาตรการเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562  จะประกาศให้ทราบต่อไป
  • ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
:: KU :: กำหนดฝึกซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

Schedule for KU Commencement 2020 The 1 st Commencement Rehearsal 26-27 Sep & 3-4 Oct 2020 The 2 nd Commencement Rehearsal 8-10 Oct 2020 Commencement Day 12-16 Oct 2020