, ,

นโยบายคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

โพสเมื่อ 11 August 2020

ตามที่ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีนโยบายส่งเสริมด้านวิชาการนั้นในการนี้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์นโยบายคณะวิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 จำนวน 3 นโยบาย โดยผ่านมติเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อโครงการ

หมดเขตรับสมัคร

ลิงค์นโยบาย

1.    นโยบายทุนเพื่อการฝึกทักษะด้านการช่วยงานสอนประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

20 สิงหาคม 2563

https://www.sci.ku.ac.th/web2019/wp-content/uploads/2020/08/TA-01-2563_1.pdf

2.    นโยบายทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยgกษตรศาสตร์ ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

20 สิงหาคม 2563

https://www.sci.ku.ac.th/web2019/wp-content/uploads/2020/08/Graduate-01-2563_0.pdf

3.    นโยบายส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียน  ประจำภาคต้น  ปีการศึกษา 2563

21 สิงหาคม 2563

https://www.sci.ku.ac.th/web2019/wp-content/uploads/2020/08/CAR-01-2563_2.pdf