, ,

ขอแสดงความยินดีแก่ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงบประมาณ พ.ศ.2563

โพสเมื่อ 22 May 2020

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังกล่าว จำนวน 6 ราย ดังนี้

1. ดร. ปพิชญา ชัยสกุล ภาควิชาฟิสิกส์
2. รศ. ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชีวเคมี
3. รศ. ดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม ภาควิชาฟิสิกส์
4. รศ. ดร.อัญชณี คูเบอร่า ภาควิชาพันธุศาสตร์
5. รศ. ดร.ประชุมพร คงเสรี ภาควิชาชีวเคมี
6. ผศ. ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี ภาควิชาเคมี