,

แนวปฏิบัติในการส่งสัญญารับทุนและส่งไฟล์โปสเตอร์ Undergraduate Research Matching Fund (URMF) ประจำปีการศึกษา 2562

โพสเมื่อ 24 March 2020

แนวปฏิบัติในการส่งสัญญารับทุนและส่งไฟล์โปสเตอร์ Undergraduate Research Matching Fund (URMF) ประจำปีการศึกษา 2562

คณะทำงานฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการส่งสัญญารับทุนและไฟล์โปสเตอร์ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (URMF) ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกัน โรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดตาม Website นี้

แนวปฏิบัติในการส่งสัญญารับทุนและส่งไฟล์โปสเตอร์ URMF ประจำปีการศึกษา 2562 https://bit.ly/2UK6KVl