ผลงานนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ งาน NSC 2020

โพสเมื่อ 25 February 2020

นิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 (National Software Contest 2020 : NSC2020) รอบรองชนะเลิศครั้งที่ 2 ของสถาบันการศึกษาในภาคกลาง

จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สสวท) และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานด้านหน้า Diamond Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต

ในการจัดงานดังกล่าว มีนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 ทีม และผ่านเข้าไปในรองชิงชนะเลิศ 2 ทีม ในวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2563 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถนนรามอินทรา อาจารย์ที่ปรึกษาของ 6 กลุ่ม คือ อ.สุนทรี คุ้มไพโรจน์  ผศ.ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ และ อ.สมโชค เรืองอิทธินันท์

คลิปการนำเสนอผลงานของ 6 ทีมนิสิตภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน https://www.youtube.com/watch?v=ctDIVNxM3Qc

จากการแข่งขันเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  มีทีมจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ผ่านการคัดเลือกจำนวน 2 ทีมคือ

ทีมที่ 1 : ชื่อโครงการ “โครงการ Virtual Reality game “เรื่องเล่าพระอภัยมณี”
นายสันติภพ เสนาเทศ, นายพงศ์ดนัย นิลมณี

ทีมที่ 2 :  โครงการ รายงานโรคใบไหม้ข้าว เป็นโครงานร่วมกับ ธกส.
นายนักกระวี คืนคลีบ, นายประภาส ปานเปี่ยมเกรบนติ, นายสิรวิชญ์ อุปการ