9 มีนาคม 2563 – งานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี

โพสเมื่อ 20 February 2020

เนื่องในโอกาสที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ ๕๔ ปี แห่งการสถาปนา ในปี พ.ศ.๒๕๖๓  คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดงานครบรอบวันสถาปนา ในวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ ๔๕ ปี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากรปัจจุบัน บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า ที่ได้ร่วมกันพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า และผู้ทำคุณประโยชน์ ให้กับคณะวิทยาศาสตร์

ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมงานวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ครบรอบ ๕๔ ปี ตามรายละเอียดกำหนดการ ดังนี้