ปรัปปรุงนโยบาย International Sciku Branding : ISB(ฉบับปรับปรุง 2563)

โพสเมื่อ 7 February 2020

ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ได้เห็นชอบปรับปรุงนโยบาย 1 นโยบายดังนี้

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ คุณวริศษา นรินทร สำนักงานเลขานุการคณะ โทร. 646109

ISB-policy-080263


ดาวน์โหลดเอกสาร