เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2562 (Undergraduate Research Matching Fund: URMF 2020)

โพสเมื่อ 3 February 2020

เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ I-KUSTARS 2020โดยมีแนวปฏิบัติในการขอรับทุน ดังนี้

1. นิสิตผู้สมัครโปรดกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม Online ที่เวปไซต์: http://bit.ly/2SbNj6q

2. นิสิตผู้สมัครพิมพ์แบบฟอร์มที่ได้จากระบบตอบรับและแนบข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการทำวิจัย URMF (ตัวอย่างข้อเสนอโครงการ: http://bit.ly/2OlpYOD) ส่งที่ภาควิชา ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
3. ภาควิชารวบรวมแบบฟอร์มที่ได้จากระบบตอบรับและข้อเสนอทุนสนับสนุนการทำวิจัยส่งที่หน่วยวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ภายในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ภายใน 12.00 น. (หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่พิจารณาทุน)

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ (โทร 646121) หรือ คุณสุชิรา โรจนกุศล (โทร 646182) Email: inter-sci@ku.th

นโยบาย URMFแบบเสนอขอรับทุน URMF ออนไลน์ตรวจสอบรายชื่อ