คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ Turnitin

โพสเมื่อ 29 August 2019

คณะทำงานฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย และศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การใช้โปรแกรมตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์  Turnitin เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 375 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี  ซึ่งได้รับเกียรติจาก น.ส.ศรัญญาภรณ์  โชลิตกุล และ นางเพื่อนแก้ว ทองอำไพ จากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรมตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ Turnitin ในงานวิจัยและงานที่เกี่ยวข้องได้

Turnitin เป็นโปรแกรมตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์ ที่สามารถประเมินและตรวจสอบการซ้ำของข้อมูลในการเขียนงานวิจัย หรือบทความเพื่อการตีพิมพ์ จากคลังข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากกว่าข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ในอินเทอร์เน็ต โดยจะช่วยตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ก่อนการส่งงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักวิจัยหรือเจ้าของผลงาน ในการตรวจสอบงานเขียนของตนเอง เพื่อความปลอดภัยและให้ถูกต้องตามกฎหมายลิขสิทธิ์