รศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2562

โพสเมื่อ 26 August 2019

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ฉัตรชัย  เงินแสงสรวย อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 จาก รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ อิมแพคเมืองทองธานี
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทำโครงการ “ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น” เพื่อประกาศเกียรติคุณและประกาศรางวัลในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้าในการสอน สามารถคิดและใช้เทคนิคและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการสอนวิทยาศาสตร์ โดยมีความสามารถในสอนแบบการบูรณาการศาสตร์พื้นฐานสู่การประยุกต์ใช้จริง และเป็นครูที่ดีตั้งใจในการสอนนักเรียนและนิสิตให้เป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม