การสำรวจโครงการวิจัยในประเด็นมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โพสเมื่อ 1 July 2024

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มุ่งเน้นส่งเสริมให้บุคลากรของคณะ ยื่นขอทุนโครงการวิจัยประเด็นมุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตาม📜 หัวข้อ Shortlist  :  https://www.sci.ku.ac.th/web2019/wp-content/uploads/2024/07/แบบฟอร์มสำรวจโครงการวิจัย.docx ) รวมถึงการสร้างความร่วมมือในการจัดทำโครงการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอโครงการร่วมกันไปยังแหล่งทุน 

จึงใคร่ขอเรียนเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจ จัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์มสำรวจโครงการวิจัยที่แนบมา และส่งไฟล์ในรูปแบบ Word และ PDF มาที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร รองคณบดีฝ่ายบริหารยุทธศาสตร์และนวัตกรรม E-mail: fsciwcp@ku.ac.th ภายในวันพฤหัสที่ 11 กรกฎาคม 256 หากมีประเด็นข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทร 088-631-4499

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กลุ่ม: พัฒนารายได้สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศ  

 1. การลดต้นทุน/เพิ่มผลิตภาพ การผลิตข้าว เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกร และมุ่งสู่ข้าวมูลค่าสูง และ Functional Food
 2. เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังเพื่อเป็นวัตถุดิบมุ่งสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ
 3. การพัฒนา Functional Food/Functional Ingredient จากสมุนไพร
 4. ความสามารถในการรักษาแชมป์ทุเรียนไทย
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยกลไกพื้นที่ชุมชน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 6. ยกระดับรายได้และอนุรักษ์ประมงชายฝั่งอย่างยั่งยืน
 7. การท่องเที่ยวที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutral Tourism) / ยกระดับอุดสาหกรรมผ้าไทย สู่ Soft Power
 8. วัคซีนไทยสู่อาเชียน

กลุ่ม: ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย    

 1. เครื่องมือแพทย์สู่ สปสช.
 2. จีโนมิกส์เพื่อการรักษาโรคที่แม่นยำ
 3. Al Platform เพื่อเมืองปลอดภัยและน่าอยู่
 4. พัฒนาระบบบริบาลผู้สูงอายุในท้องถิ่นด้วยบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. การลด 5 ในภาคเหนือ
 6. การจัดการน้ำเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
 7. การจัดการขยะเพื่อคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
 8. การส่งเสริมพลังงานสะอาดเพื่อคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์

กลุ่ม: การพัฒนากำลังคน

 1. การพัฒนากำลังคนทักษะสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 อุตสาหกรรม (Semiconductor, EV, AI)
 2. การศึกษาและโภชนาการเยาวชน (Initiative)


ดาวน์โหลดเอกสาร