,

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40

โพสเมื่อ 18 June 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
ประเภทว่ายน้ำประเภทกรีฑา
ภาควิชาฟิสิกส์ ผศ.ภุชงค์ กิจอำนาจสุข 
เหรียญทอง – ว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร (อายุ 45 – 49 ปี ชาย)
                    – ว่ายผลัดผสม 4×50 เมตร (อายุ 45 – 49 ปี ชาย)
  ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์
เหรียญเงิน – ว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร (อายุ 50 – 54 ปี หญิง)
                    – ว่ายผลัดผสม 4×50 เมตร (อายุ 50 – 54 ปี หญิง)
  ผศ.ดร.วิทชุกร ภู่ทอง

เหรียญทอง – ว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร (อายุ 30 – 34 ปี ชาย)
                    – ว่ายผลัดผสม 4×50 เมตร (อายุ 30 – 34 ปี ชาย)

 ภาควิชาจุลชีววิทยา ดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ

เหรียญทองแดง – ว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร (อายุ 35 – 39 ปี ชาย)
เหรียญเงิน – ว่ายผลัดผสม 4×50 เมตร (อายุ 35 – 39 ปี ชาย)

สำนักงานเลขานุการ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
(หลักสูตรนานาชาติ))
ดร.อัครเดช  ปิยะแสงทอง
เหรียญทอง – ว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4×50 เมตร (อายุ 25 – 29 ปี ชาย)
                    – ว่ายผลัดผสม 4×50 เมตร (อายุ 25 – 29 ปี ชาย)


 
ภาควิชาสัตววิทยา รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์  ฟุ้งเฟือง
เหรียญทอง – วิ่งผลัด 4×100 เมตร (อายุ 45 – 49 ปี ชาย)
                     – วิ่งผลัด 4×400 เมตร (อายุ 45 – 49 ปี ชาย)
เหรียญทองแดง – วิ่ง 400 เมตร (อายุ 45 – 49 ปี ชาย)
  นางสาวรัชนีพร  เงินบำรุง เหรียญทอง – วิ่ง 800 เมตร (อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง)
                    – วิ่ง 1,500 เมตร (อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง)
                    – วิ่ง 3,000 เมตร (อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง)
เหรียญเงิน  – วิ่งผลัด 4×100 เมตร (อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง)
                     – วิ่งผลัด 4×400 เมตร (อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง)
เหรียญทองแดง  – วิ่ง 400 เมตร (อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง)
ภาควิชาเคมี นางสาวดวงมณี  เชื้อเขียว เหรียญทอง – วิ่งผลัด 4×100 เมตร (อายุไม่เกิน 45 – 49 ปี หญิง)
เหรียญทองแดง – วิ่งผลัด 4×400 เมตร (อายุไม่เกิน 45 – 49 ปี หญิง)
สำนักงานเลขานุการคณะ นางสาววิลาสินี  ขำศรีบุศ เหรียญเงิน – วิ่งผลัด 4×400 เมตร (อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง)