,

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ศาสตราจารย์” (อยู่ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ)

โพสเมื่อ 27 May 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

* อยู่ระหว่างรอพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ

#sciKU #ตำแหน่งทางวิชาการ
Science KU PR Line ID: @233kgoxf 
Web site: https://www.sci.ku.ac.th/
Facebook: https://www.facebook.com/scienceku/