,

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ นวลจันทร์ ที่ได้รับรางวัล Popular vote จากการส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการ Tri Petch Group Awekens Your Challenge 2023

โพสเมื่อ 3 February 2024

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภณัฐ นวลจันทร์ นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาจุลชีววิทยา

ที่ได้รับรางวัล Popular vote จากการส่งผลงานเข้าประกวดใน โครงการ Tri Petch Group Awekens Your Challenge 2023

ภายใต้หัวข้อ “โครงการนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนในทศวรรษหน้า” (“Innovation Project towards Sustainability / Carbon Neutrality in the Next Decade”)

ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้อง ๆ นิสิต นักศึกษารุ่นใหม่ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กรที่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ด้วยการนำความรู้ทางวิชาการต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาและข้อมูลทางธุรกิจของกลุ่มตรีเพชร มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดเป็นมุมมองใหม่ ๆ ทางธุรกิจ ในเรื่องสำคัญที่กำลังได้รับความสนใจทั้งในระดับประเทศและระดับโลก

จัดโดย กลุ่มตรีเพชร โดย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์