[ศูนย์เครืองมือวิทยาศาสตร์] การปิดพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารสุขประชา วาจานนท์ และงดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2567

โพสเมื่อ 3 February 2024

ประกาศศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่อง การปิดพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารสุขประชา วาจานนท์ และงดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ตั้งแต่วันที่ 5-16 กุมภาพันธ์ 2567
 
ด้วยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีโครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาล อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จึงมีความจําเป็นต้องปิดพื้นที่ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคารสุขประชา วาจานนท์ บางส่วน เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องมือ จึงของดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีการปรับปรุงชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 -16 กุมภาพันธ์ 2567 หรือจนกว่าจะสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ตามปกติ ดังรายการต่อไปนี้
1. Microplate Reader
2. UV-vis Spectrophotometer
3. Potentiostat & Galvanostat
4. Isothermal Titration Calorimeter
5. Refrigerated Centrifuge
6. Real-Time PCR
7. Freezer Mill
8. Centrifuge
 
กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-562-5555 ต่อ 646154 E-mail: fsciequip_center@ku.ac.th
 
……………………………………
ดร. ธารินี สาลีโภชน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายความปลอดภัยและเครื่องมือวิทยาศาสตร์