ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

โพสเมื่อ 15 November 2023

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม รางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้ารับรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 ในส่วนของรางวัลประเภทที่ 1-8 ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่านร่วม ส่งผลงานวิจัยผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมแนบไฟล์ผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 จากนั้นคณะทำงานฝ่ายวิจัย จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์พิจารณา และประกาศผลให้ทราบต่อไป โดยมีข้อแนะนำดังนี้

1) กรุณาศึกษารายละเอียดรางวัลทุกประเภทจากประกาศนโยบายรางวัลส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2567 ได้ที่ URL: https://www.sci.ku.ac.th/sciaward
2) ระบบส่งผลงานออนไลน์นี้สำหรับผู้ที่ต้องการเสนอขอรับรางวัลประเภทที่ 1-5 และ 8 เท่านั้น
รางวัลประเภทที่ 6 และ 7 คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาต่อไป
3) รางวัลประเภทที่ 2 และ 3 ให้เลือกเมนูรางวัลผลงานตีพิมพ์ และกรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นผู้รวบรวมและพิจารณาต่อไป
4) การตั้งชื่อไฟล์ผลงาน กรุณาระบุชื่อผู้เสนอขอและระบุตัวเลขตามลำดับผลงาน เช่น Somchai01
5) ผลงานวิจัยต้องเป็นไฟล์ pdf เท่านั้น และขนาดของไฟล์ผลงานไม่เกิน 10 MB ต่อ 1 ผลงาน
6) หลังจากกด Submit ส่งผลงาน สามารถตรวจสอบผลงานที่ส่งเรียบร้อยแล้วได้ทันทีที่ระบบรับสมัครออนไลน์ และสามารถส่งผลงานถัดไปต่อเนื่องได้ไม่จำกัด
7) กรณีที่ท่านใส่ข้อมูลผิดและต้องการแก้ไข ท่านสามารถลบข้อมูลผลงานที่ผิดพลาดออก และนำส่งข้อมูลใหม่ได้
8) คณะวิทยาศาสตร์จะรับพิจารณาเฉพาะผลงานวิจัยที่เสนอผ่านระบบออนไลน์ และต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนด
9) ผู้ที่ไม่สามารถส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลาสามารถเสนอขอรับรางวัลได้ในปีถัดไป โดยขึ้นกับประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณา วิธีการคัดเลือก การดำเนินการ ประจำปีนั้น
10) การให้รางวัลจะต้องเป็นผลงานวิจัยที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติเงินรางวัลเรียบร้อยแล้ว ซึ่งรางวัลทุกประเภทจะมอบในช่วงวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ของแต่ละปี
11) ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมรับรางวัลได้ที่ URL: https://www.sci.ku.ac.th/scireward/KU-Login2/
12) สามารถ login เข้าระบบรับสมัครรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ด้วยระบบ KU ALL-Login

หากมีข้อสงสัย หรือขัดข้องประการใดสามารถติดต่อได้ที่ น.ส. พรทิพย์ บุญมหามงคล โทรภายใน 646129 e-mail: fsciptb@ku.ac.th หรือ นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ โทรภายใน 646121 e-mail: fscirpt@ku.ac.th