,

งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ในรอบ TCAS ที่ 1

โพสเมื่อ 11 October 2023

งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประชาสัมพันธ์
ทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567 ในรอบ TCAS ที่ 1 ในโครงการ
1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
2. โครงการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project )
นักเรียนสมัครเข้าศึกษาผ่านเวปไซต์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://admission.ku.ac.th/ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 – 4 มกราคม 2567