ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 เกษียณเกษมศานต์ Science KU🌷

โพสเมื่อ 27 September 2023

🍀คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์🍀
ขอเรียนเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566
เกษียณเกษมศานต์ Science KU🌷
เนื่องในวาระที่บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ได้ปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดี แด่บุคลากรผู้ได้สร้างคุณประโยชน์ตลอดช่วงเวลาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อพัฒนาให้คณะวิทยาศาสตร์ของเราเจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน
🎀คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2566
วันพฤหัสบดีที่ 28 ก.ย. 2566 เวลา 10.30 – 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
🔎Link:https://kasets.art/kBhJms
💌กรุณาตอบรับเข้าร่วมงานภายในวันที่ 20 กันยายน 2566